स्वप्नांच्या गावाबाहेर पार…

आज जागेपणीच झोपेनं माझ्यावर अंमल चढवला
‘सुरेखच शब्द अन कविता’
असं तू जवळ येऊन हळुवारपणे
कानात कुजबुजलास
ऐकताच ते शब्द एक गोल गिरकी घेत
तुझ्याच खांद्यावर दोन्ही हात टेकवून
मी एक उंच उडी मारली अन्
तुझ्या दोन्ही गालांवर अलगद ओठ टेकले
तू ओठांकडे इशारा करत
प्रश्‍नचिन्ह घेऊन उभा
तुझी ही कृती मला स्तिमित करणारी
मी संकोचून
स्वप्नांच्या गावाबाहेर पार
-दीपा

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *