Genius-2

भारतीय जीनियस — डॉ. होमी जहॉंगीर भाभा  0

भारतीय जीनियस — डॉ. होमी जहॉंगीर भाभा 

Posted by on Apr 15, 2019 in Articles by Me, Articles by Others, Blog, Book Reviews, Genius-2, Vyakti Chitra

भारतीय जीनियस — डॉ. होमी जहॉंगीर भाभा ३० ऑक्टोबर १९०९ या दिवशी एका कुटुंबात एक बाळ जन्मलं. एकदा काय झालं, एका रात्री ते बाळ जोरजोरात रडायला लागलं. त्याला झोपवण्यासाठी मग वेगवेगळे प्रयत्न करण्यात आले. पण...

Read More
कोसंबी – भारतीय जीनियस 0

कोसंबी – भारतीय जीनियस

Posted by on Apr 15, 2019 in Articles by Me, Articles by Others, Blog, Book Reviews, Genius-2

कोसंबी – भारतीय जीनियस ए. आर. जी. ओवेन या प्रसिद्ध संख्याशास्त्रज्ञानं, ‘कोसंबीसारखे विद्वान ‘कोसंबी फॉर्म्युला’ करून उंच भरारी तर घेतात, पण भरकटत नाहीत.’ असं गौरवानं म्हटलं होतं....

Read More
राही तू रूक मत जाना…. 0

राही तू रूक मत जाना….

Posted by on Apr 15, 2019 in Articles by Me, Blog, Book Reviews, Events, Genius-2

राही तू रूक मत जाना…. १२ भारतीय जीनियसच्या ३ संचाचं प्रकाशन १२ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, टिळक रोड, पुणे इथल्या सभागृहात पार पडलं. खरं तर माझ्या प्रत्येक पुस्तकात प्रत्येक वेळी इतके...

Read More